Slovník pojmov

Akontácia/vlastné zdroje suma finančných prostriedkov, ktorými sa klient spolupodiela na financovaní predmetu na začiatku financovania
Cesia postúpenie práv a povinností
DI PZ Dopravný inšpektorát policajného zboru
Dotknutá osoba osoba, ktorá dáva súhlas so spracovaním osobných údajov
FO fyzická osoba
FON fyzická osoba nepodnikateľ
PO právnická osoba
Kvartálna splátka splátka, ktorá je splatná raz za tri mesiace
LPG vozidlo na plyn
Nasledujúca splátka splátka nasledujúca po aktuálnej mesačnej splátke
OEV Osvedčenie o evidencii vozidiel
EČV Evidenčné číslo vozidla
Postupca pôvodný nájomca
Postupník nový nájomca
Predčasné ukončenie dohodou ukončenie zmluvy dohodou pred riadnym termínom ukončenia zmluvy
Predkupné právo riadne ukončenie zmluvy (RUK)
RUK riadne ukončenie zmluvy, predkupné právo
Subnájomca tretia osoba, tretí subjekt
Istina požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje
Úrok cena úveru, ktorú musí dlžník splatiť veriteľovi za poskytnutie úveru
Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe a signalizuje, že právo zapísané v katastri je dotknuté ďalšou právnou zmenou
LV list vlastníctva
Bonita vyjadruje hodnotu a dôveryhodnosť ekonomického subjektu na finančnom trhu
Veriteľ osoba, ktorá má pohľadávku
Dlžník osoba, ktorá je povinná splniť záväzok voči veriteľovi
Kontokorent banková služba poskytovaná k bežnému účtu, ak je aktívna, banka mu v prípade potreby poskytne pôžičky
Lízing činnosť spočívajúca v prenájme výrobkov dlhodobého používania. Prenájom sa uskutočňuje na základne zmluvy, ktorou nájomca získava od prenajímateľa do používania majetok a to na dohodnuté obdobie a za dohodnutú odmenu
Ručiteľ osoba, ktorá veriteľovi prehlási, že vyrovná záväzky dlžníka v prípade, že tak neurobí dlžník sám
Vinkulácia je obmedzenie dispozičného práva až do splnenia určitej podmienky

Nenašli ste pojem, ktorý hľadáte?

Vyplňte kontaktný formulár a naši poradcovia si s Vami prejdú možnosti financovania Vášho podnikania.