Ochrana osobných údajov


Informácie poskytnuté dotknutej osobe podľa § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov


Vážený pán/pani,

V zmysle vyššie uvedeného zákona si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vaše osobné údaje spracováva naša spoločnosť BPT LEASING, a.s., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 552/B, www.bptleasing.sk, tel. +421 905 930 638, e-mail: info@bptleasing.sk.
Ak máte akúkoľvek otázku alebo sťažnosť ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov prosím zašlite nám ju mailom na oou@bptleasing.sk

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je:
uzatvorenie, správa a evidencia lízingových zmlúv, úverových zmlúv, kúpnych zmlúv, dohôd o ručení, záložných zmlúv, zmlúv o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, dohôd o vyplňovacom práve k zmenke, evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách, ich vybavenie a identifikácia klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, aktívne a pasívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, spracúvanie osobných údajov v rámci potrieb účtovných a daňových predpisov

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť naši právni zástupcovia, exekútori, notári, orgány verejnej moci, rozhodcovia rozhodujúci spory v rozhodcovskom konaní, súdni znalci, poskytovatelia IT riešení a účtovné spoločnosti, dražobné spoločnosti a iné osoby zaoberajúce sa vymožením práv našej spoločnosti.

Nezamýšľame Vaše osobné údaje prenášať do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovania Vašich osobných údajov sa bude riadiť kritériami uchovávania príslušných zmlúv a dohôd požadovanými účtovnými a daňovými zákonmi Slovenskej republiky a taktiež požiadavkami zákona č. 297/2008 Z.z.

Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu Vašich osobných údajov, právo na vymazanie Vašich osobných údajov po tom čo nám to vyššie uvedené zákony umožnia, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle platných predpisov, namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na presnosť Vašich osobných údajov a tiež právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Zároveň Vás informujeme o tom, že poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. a súčasne je potrebné pre uzatvorenie príslušnej dohody resp. zmluvy s našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje ste nám povinný poskytnúť v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Ak nám Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné uzatvoriť s Vami príslušnú zmluvu alebo dohodu a nebudú môcť medzi našou spoločnosťou a Vami vzniknúť príslušné zmluvné dojednania.

Naša spoločnosť nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Naša spoločnosť zároveň nemá v úmysle ďalej spracovávať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý sme ich získali.